0335-8560000

Network

As a Trustworthy enterprise ,products of Huashenglong are sold at home and abroad

Home Market

Home market include Zhejiang.Beijing.Shanghai.Qinhai.Jilin.
Guangxi.Shandong.Jiangsu.Ningxia etc.

International market

Southeast Asia ,Africa ,Russia,USA ,Canada ,India etc .